Hình ảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh.
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.